VAKature - Penningmeester

Vacature

De VAK, centrum voor de kunsten Delft is dé plek voor inspirerende lessen en cursussen in de vrije tijd in alle kunstdisciplines. Meer dan 90 docenten geven er op alle dagen van de week les in muziek, theater, beeldende kunst, dans, schrijven en body and mind. Daarnaast organiseert De VAK regelmatig projecten, concerten en exposities. Vanwege het vertrek van de huidige penningmeester is De VAK op zoek naar een 

Penningmeester

Heb jij veel affiniteit met kunsteducatie en amateurkunst? Heb je bestuurlijke en zakelijke ervaring op financieel gebied en ben je in staat een actieve rol te vervullen bij de financiële menings- en besluitvorming van het bestuur? Dan nodigen we je graag uit te reageren op deze vacature. 

De organisatie

De VAK in Delft is een Coöperatieve Vereniging (U.A.), die als doelstelling heeft (kunst)docenten te faciliteren bij het uitoefenen van kunsteducatie. Zij doet dit door o.a. het beschikbaar stellen (verhuren) van ruimten waarin cursussen en lessen door de docenten (ca. 100) worden gegeven, door het voeren van (financiële) administratie (mede) ten behoeve van de docenten en ondersteuning van de docenten op het gebied van marketing en communicatie.  

De Algemene Ledenvergadering benoemt het Bestuur, dat momenteel bestaat uit 6 personen. Het Bestuur vertegenwoordigt de Coöperatie maar heeft een belangrijk deel van haar bevoegdheden via een Directiestatuut gedelegeerd aan een door haar benoemde directeur waarop zij toezicht houdt. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar met vervolgens mogelijkheid tot verlenging. 

De directeur stuurt een 4-tal medewerkers aan, waaronder een medewerker die o.a. (mede) verantwoordelijk is voor de financiële administratie, periodieke verslaglegging, opmaken van de jaarrekening, opstellen begroting, het in- en uitgaande betalingsverkeer etc. 

Het Bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. 

Functieomschrijving

De penningmeester maakt deel uit van het Bestuur, dat ca. 12 maal per jaar vergadert. Het betreft een onbezoldigde functie (met uitzondering van de maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding). Eventuele kosten worden vergoed. De tijdsbesteding bedraagt gemiddeld over een jaar genomen 1 tot 2 dagdelen per week. 

Naast een aantal specifieke aandachtsgebieden speelt elk bestuurslid een actieve rol binnen het Bestuur als het gaat om het (meerjarig) beleid in de ruimste zin, het (door-)ontwikkelen en (verder) professionaliseren van de organisatie, communicatie intern (met de staf en de leden) en extern (o.a. Gemeente en andere organisatie op cultureel gebied. 

De penningmeester

 • Bewaakt en controleert de financiële verslaglegging (jaarrekening, kwartaalrapportages) 
 • Overlegt met de accountant over de jaarrekening en de managementletter 
 • Helpt mee met het opstellen van de (meerjarige) begroting in lijn met meerjarenbeleidsplan  
 • Volgt de begroting, signaleert afwijkingen en stelt zo nodig bij
 • Houdt toezicht op de onderbouwing en de indiening van subsidie aanvragen en heeft zo nodig contact daarover met de subsidieverstrekker (i.c. de Gemeente) 
 • Licht financiële rapportages toe in de bestuursvergadering en bereidt besluitvorming over financiële aangelegenheden voor ten behoeve van het bestuur 
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd de directie en overige bestuursleden op financieel gebied 
 • Assisteert, indien nodig, de directie bij (contacten over) fondsenwerving 
 • Onderhoudt contact met de bank(en) en regelt de bevoegdheden met betrekking tot betalingsverkeer en eventueel andere bankzaken 
 • Houdt toezicht op de verzekeringsportefeuille en laat zo nodig lopende verzekeringen aanpassen op wijzigingen in de organisatie 
 • Regelt inschrijvingen in het Handels- en UBO register bij Kamer van Koophandel  
 • Houdt de UBO registers bij diverse instanties (banken, verzekeraars) bij 
Functie-eisen
 • HBO of academisch werk- en denkniveau; 
 • Bestuurlijke en zakelijke ervaring op financieel gebied en in staat een actieve rol te vervullen bij de financiële menings- en besluitvorming van het bestuur 
 • Brede culturele belangstelling; 
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen; 
 • Integer, discreet en onafhankelijk; 
 • Ervaring in het maken van financiële jaarrekeningen; 
 • Beschikt zo mogelijk over kennis en ervaring met betrekking tot het werven van financiële middelen uit diverse subsidies, fondsen en/of particulieren en/of het bedrijfsleven; 
 • Heeft de eigenschappen en uitstraling om in samenspraak met de directeur, ook extern een rol voor de Coöperatie te vervullen; 
 • Is een verbinder en standvastig; 
 • Bij voorkeur woonachtig in Delft of directe omgeving 
Aanmelding en Informatie

Belangstellenden kunnen hun interesse voor deze functie tot uiterlijk 31 mei a.s. kenbaar maken door middel van het sturen van een bericht met daarbij gevoegd een CV, aan de secretaris van het bestuur de heer Peter Laskewitz, (p.laskewitz@hotmail.com).

In de loop van juni worden de gesprekken met kandidaten gepland. De voordracht en benoeming van de nieuwe penningmeester vindt vervolgens plaats in de Algemene Leden Vergadering, die wordt gehouden voorafgaand aan de opening van het nieuwe seizoen 2024/2025.  

Voor informatie kan contact worden opgenomen met Tom Palms, voorzitter, tel. 06-49690317 of  Frans de Jong (huidige penningmeester) tel. 06-51300618.

Wat zijn onze media voorwaarden?

De VAK laat regelmatig fotoreportages maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Meer info