Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2023-2024

Algemene Voorwaarden Coöperatie De VAK
Coöperatie De VAK wordt in deze Algemene Voorwaarden (AV) benoemd als De VAK. De AV leggen spelregels vast tussen de docenten van De VAK en haar cursisten. Bij inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met deze AV.

Cursusjaar 2023 – 2024
Het cursusjaar start op 1 augustus 2023 en eindigt 31 juli 2024. Tijdens de schoolvakanties (regio midden) en op nationale feestdagen wordt er in principe geen lesgegeven. Toch kan de docent in overleg met de cursisten besluiten dat ook tijdens vakanties les wordt gegeven. Bekijk hier de het rooster van de vakanties.

Cursussen en individuele muzieklessen
De lesdagen en lestijden van de cursussen staan vast en worden vermeld bij de cursus op de website van De VAK. Bij individuele muzieklessen maakt de cursist zelf afspraken met de docent over de lesdag en lestijd. Een jaar wekelijkse individuele muziekles bestaat uit 36 gegarandeerde lessen.

Proeflessen
Bij een aantal cursussen of muzieklessen kun je een proefles volgen. Op de pagina van cursus of de muziekles zie je de knop “Proefles aanvragen”. Wanneer je de aanvraag hebt gedaan, bekijkt de docent wanneer het mogelijk is om een proefles te volgen.  Als het mogelijk is om een proefles te volgen, ontvang je een bevestiging.

  • Houd er rekening mee dat je slechts één proefles per keer kunt aanvragen. Het is niet mogelijk om meerdere proeflessen tegelijk aan te vragen.
  • De proefles is gratis en vrijblijvend. We vinden het wel fijn dat je daadwerkelijk komt of anders de proefles afzegt.
  • Het deelnemen aan een proefles geeft geen garantie op een plek in de cursus of muziekles. De inschrijvingen gaan gewoon door en deze cursisten krijgen voorrang op een plek in de les.

 

Lukt het niet middels de knop? Mail dan naar info@vak-delft.nl. Schrijf in de mail de contactgegevens van degene die de proefles wil volgen.  

Inschrijven
Je schrijft je in voor een cursus via het inschrijfformulier op de website van De VAK www.vak-delft.nl. De inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer je je inschrijft ga je een overeenkomst aan met de VAKdocent bij wie ingeschreven wordt. Wanneer je bij de inschrijving niet specifiek aangeeft wie de docent is, dan zal De VAK jou indelen bij een docent. Cursisten onder de 18 jaar kunnen zich alleen inschrijven als de inschrijving wordt ondertekend door een ouder, een wettelijke vertegenwoordiger of een betaling-plichtige.

Vanaf seizoen 23/24 is een inschrijving voor individuele muziekles doorlopend tot wederopzegging. Indien je niet opzegt, loopt jouw inschrijving automatisch door naar het volgende seizoen.

Wachtlijst voor een cursus
De cursus kan zijn volgeboekt of worden uitgesteld. Wil je toch graag meedoen? Dan kan je jezelf op de wachtlijst laten zetten. Wij nemen contact met je op zodra er een plek vrijkomt of wanneer de cursus weer start.

Na de inschrijving
De docent bepaalt het minimumaantal cursisten waarmee de cursus doorgaat. Zodra dit aantal is gehaald, ontvangt je een schriftelijke bevestiging dat de cursus doorgaat. Wanneer de cursus niet doorgaat vanwege te weinig cursisten dan hoor je dat uiterlijk één week voor de aanvangsdatum van de cursus.

Na inschrijving voor een muziekles nemen wij contact met je op om een afspraak te maken over de lesdag en het tijdstip. Wanneer je je inschrijft in een vakantieperiode gebeurt dat zo snel mogelijk na de vakantie. Eventueel verzorgt de docent eerst een proefles. 

Wachtlijst voor een cursus
De cursus kan zijn volgeboekt of worden uitgesteld. Wil je toch graag meedoen? Dan kan je jezelf op de wachtlijst laten zetten. Wij nemen contact met je op zodra er een plek vrijkomt of wanneer de cursus weer start.

Annulering inschrijving
Wil je je inschrijving annuleren? Dat kan tot twee weken vóór de start van de cursus. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden. Wanneer je annuleert binnen twee weken vóór de aanvang van de cursus/les dan brengen we € 50,00 administratiekosten in rekening.

Tussentijds opzeggen

Wil je tijdens de cursus stoppen? Lees dan hier wat je kan doen. Volg je een cursus met meer dan 12 lessen? Dan geldt een opzegtermijn van 4 weken. Opzeggen doe je per e-mail naar het emailadres info@vak-delft.nl. Je krijgt een ontvangstbevestiging. Moet je de cursus opzeggen door omstandigheden die je niet kon voorzien? Dan kan je in overleg met de docent andere afspraken maken.

Bij welke cursus kan je niet tussentijds opzeggen? Een cursus van maximaal 12 lessen kan je niet tussentijds opzeggen. Doe je mee aan een theatercursussen waarbij je werkt naar een voorstelling? Dan is opzeggen niet mogelijk.

Ziekte docent
Wanneer de docent ziek is, wordt in overleg met de docent de les op een ander tijdstip ingehaald. Wanneer de docent langdurige ziek is, probeert De VAK een vervangende docent te vinden. Als dat niet lukt, heb je als cursist recht op teruggave van een evenredig deel van het cursusgeld.

Verhindering cursist

Lessen, die door verhindering van de cursist worden verzuimd, worden niet ingehaald of terugbetaald.

Bijzondere omstandigheden
In geval van een overmachtssituatie en/of beperkende overheidsmaatregelen, zullen de docenten van De VAK een redelijk alternatief aanbieden, waaronder online lessen en vervangende opdrachten. Indien het in specifieke gevallen niet mogelijk is een alternatief te bieden, worden de lessen naar een later tijdstip verplaatst.

Lesgeld
Bij inschrijving én plaatsing verplicht je je als cursist tot betaling van het cursusgeld over de gehele cursus. Als je later begint dan de startdatum van de cursus dan betaal je vanaf jouw persoonlijke startdatum. We berekenen het cursusgeld op basis van het percentage vanaf jouw persoonlijke startdatum. De rekening betaal je door De VAK te machtigen. Het verschuldigde cursusgeld wordt automatisch afgeschreven van de rekening van de betalingsplichtige.

Betaling in termijnen
Je betaalt in termijnen of in een keer aan het begin van de cursus of bij de start van de lessen door een automatische incasso. Wanneer het cursus/lesgeld € 150,- of hoger is dan kun je in termijnen betalen. Het aantal maanden dat de cursus duurt, is het aantal termijnen dat je betaalt. Er zijn niet meer termijnen dan het aantal maanden van de cursusduur. Er is een maximum van 10 termijnen. De eerste termijn betaal je op de 25e van de maand waarin de cursus start, als de cursus is gestart voor de 11e van die maand. Eindigt de cursus op of na de 25e van een maand dan valt de laatste betalingstermijn die 25e.

Betalingsachterstand
Bij een weigering van de automatische incasso krijgt de betalings-plichtige een herinnering toegestuurd. Wanneer je na het ontvangen van een betalingsherinnering het verschuldigde lesgeld niet betaalt, nemen wij persoonlijk contact met je op. Betaal je daarna ook niet, dan geven wij de vordering van het lesgeld uit handen voor gerechtelijke invordering. Bij gerechtelijke invordering worden de extra kosten op de betaling-plichtige verhaald. Bij structurele betalingsachterstand wordt de cursist toegang ontzegd.

BTW
Lesgelden voor cursisten van 21 jaar en ouder zijn inclusief 21% BTW. Bij cursisten van 21 jaar en ouder in ensembles en koren is het lesgeld inclusief 9% BTW. Lessen voor cursisten tot 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW. Peildatum voor de leeftijd van een cursist is de eerste cursus- of lesdag. Het daaraan gekoppelde BTW-tarief geldt in dat geval voor de gehele cursus.

Coöperatie De VAK factureert de cursussen en lessen namens de docent. Een aantal docenten maakt gebruik van de Kleineondernemersregeling (KOR) en heeft een vrijstelling voor de btw. Op de facturen van deze docenten is geen btw-bedrag vermeld.

Delftpaskorting
Bij De VAK krijgt een Delftpashouder éénmalig € 25,00 korting op één cursus met een cursusprijs van € 100,00 of meer. Vermeld bij het inschrijven het pasnummer. Het doorgeven van het Delftpasnummer kan tot op de datum van de start van de les. Stuur een email naar info@vak-delft.nl

Jeugdfonds Sport & Cultuur-regeling voor cursisten tot 18 jaar
De gemeente Delft heeft een regeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Deze regeling loopt via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. De regeling kent een maximale vergoeding van € 450,- per jaar. De betaling-plichtige vraagt deze vergoeding zelf aan via de school van het kind. Het is mogelijk een cursus te kiezen die meer kost dan de maximale vergoeding. De VAK zal de betaling-plichtige in dat geval factureren voor het bedrag boven de vergoeding. Meer informatie over het het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Afwezigheid cursist
Wanneer je niet naar een les gaat, heb je geen recht op teruggave van het lesgeld.

Klachten
Een cursist heeft een overeenkomst met zijn of haar docent. De docent is verantwoordelijk voor de naleving van de aangegane overeenkomst. Bij klachten en/of vragen kan je in eerste instantie contact opnemen met de betreffende docent. Komen jullie er samen niet uit? Dan kan je schriftelijk jouw klacht of vraag neerleggen bij de directeur van De VAK: edwinspek@vak-delft.nl. Je geeft aan wat de aard van de klacht is. Behandeling van de klacht is vertrouwelijk. Je ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht. De directeur behandelt de klacht binnen maximaal 4 weken. Lukt dat niet dan ontvangt je hiervan tussentijds een schriftelijke melding.

Vertrouwenspersoon
Indien je vindt dat er sprake is van ongewenst gedrag in welke vorm dan ook, dan kan je dat melden bij de docent of directeur van De VAK. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, kan je terecht bij onze onafhankelijke vertrouwenspersoon, Marijke Haringsma. Zij is bereikbaar via het e-mailadres mhkiaora@ziggo.nl. Na een melding zal zij persoonlijk contact met je opnemen. Bijvoorbeeld als het gaat om discriminatie, ontoelaatbaar gedrag, ongewenste intimiteiten, fysieke of verbale agressie. Jouw situatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Aansprakelijkheid, voorschriften en verboden
De VAK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing of schade aan eigendommen van de cursist. Het meenemen van eigendommen naar de gebouwen waar De VAK lesgeeft is geheel voor eigen risico van de cursist. Door De VAK kan aan personen die zich niet houden aan deze AV of ontoelaatbaar gedrag of overlast vertonen de toegang tot de lesgebouwen worden ontzegd. Schade, toegebracht aan lesgebouwen, inventaris of materialen van De VAK zal op de veroorzaker worden verhaald.

Portretrecht
De VAK laat regelmatig foto’s en video’s maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. Deze kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Het is mogelijk schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen dit akkoord. De VAK zal dit materiaal dan niet publiceren, voor zover er sprake is van herkenbaarheid van (het kind van) degene die bezwaar maakt. Meer lezen over AVG? Klik dan hier.

Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze AV niet voorzien, beslist het bestuur van De VAK.

versie 2023-2024

Wat zijn onze media voorwaarden?

De VAK laat regelmatig fotoreportages maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Meer info