VAKgegevens

Organisatiegegevens

Stichting Reservefonds De VAK 

(KvK nr. 66027861, RISN 856364253)

Contactgegevens

Vesteplein 100,
2611 WG Delft
Tel. 015-8904901
www.vak-delft.nl
info@vak-delft.nl

Organisatiestructuur

In de Stichting Reservefonds De VAK worden subsidies van de Gemeentelijke en Landelijke overheid ontvangen en eventueel inkomsten uit andere hoofde. De middelen, die door de Stichting worden ontvangen worden ter beschikking gesteld aan Coöperatie De VAK, centrum voor de kunsten Delft u.a. 

De VAK is een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). De circa 100 leden van de vereniging zijn kleine zelfstandige ondernemers, die gezamenlijk een bijdrage leveren aan de kosten van de organisatie. Dit gebeurt door afdracht van vergoeding voor het gebruik van de ruimten, voor administratie en marketing en communicatie. 

Het hoogste orgaan binnen de coöperatieve vereniging is de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het bestuur legt verantwoording af voor het gevoerde en te voeren beleid aan de ALV. Het bestuur stelt de directeur aan en houdt toezicht op de bedrijfsvoering en algemene gang van zaken binnen de Coöperatie. Een belangrijk deel van haar taken en bevoegdheden zijn door het bestuur gedelegeerd aan de directeur. 

In financiële zin worden de Coöperatie en de Stichting als één geheel gezien. De hierna opgenomen financiële informatie betreft een samenvoeging van de twee rechtspersonen. 

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de Stichting:

Het bevorderen van amateurkunst en kunsteducatie in de Gemeente Delft en omstreken in het algemeen, alsmede de materiële en financiële ondersteuning van Coöperatie De Vak, Centrum voor de kunsten Delft u.a.

De statutaire doelstelling van de Coöperatie: 

Het faciliteren van kunstenaars-docenten bij het uitoefenen van kunsteducatie in de ruimste zin.

Bestuur

Gebaseerd op hetgeen is vastgelegd in de Governance Code Cultuur is voor zowel de stichting als voor de coöperatie gekozen voor het zgn. bestuur model. Bij het bestuur-model liggen alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het bestuur. Wanneer in dit model een directie is ingesteld blijft de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken en de resultaten van de organisatie bij het bestuur liggen.

 

Directeur: Edwin Spek

Bestuur:

de heer P. Laskewitz, secretaris

de heer F. de Jong, penningmeester

mevrouw B. Ney, docent lid

de heer T. Palms, docent lid

mevrouw M. Visser

mevrouw L. Zoetmulder

Bovengenoemde personen vormen het bestuur van zowel de stichting als de coöperatie.

Beloningsbeleid

Het lidmaatschap van het bestuur van de Stichting Reservefonds De VAK en van  Coöperatie De VAK is op vrijwillige en onbezoldigde basis. De leden ontvangen, indien door hen gewenst, een vrijwilligersvergoeding conform de richtlijnen van de belastingdienst. De directeur is aangesteld op basis van een ZZP-contract. De hoogte van de bezoldiging is afgeleid van de CAO Kunsteducatie schaal 14. Het overige personeel in dienst van de coöperatie, wordt eveneens bezoldigd conform deze CAO. De coöperatie is vrijwillig aangesloten bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn.

 

De missie

De VAK wil dat elke inwoner van Delft de kans krijgt via kunst en cultuur zijn eigen mogelijkheden te ontdekken, te vergroten en toe te passen. De VAK wil daartoe functioneren als het “atelier van de stad” waar ambities kunnen ontstaan en waar je ze kunt ontwikkelen. Om deze missie waar te maken ondersteunt en stimuleert De VAK haar leden in het aanbieden van een breed scala aan lessen, cursussen en alle activiteiten in alle kunstdisciplines en op alle niveaus.

De visie

Alle inwoners van Delft maken deel uit van onze cultuur en dragen er aan bij. Samen maken we cultuur. Cultuur is hoe we de wereld en elkaar zien en hoe we samen vorm geven aan ons bestaan. Cultuur is de manier waarop we samen leven én het is het product daarvan. Kunst en creativiteit zijn onlosmakelijk verbonden met cultuur, dragen er aan bij en komen er uit voort. Kunt verbindt, biedt de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, te stimuleren en uit te dagen. Kunst en cultuur dragen bij aan de leefbaarheid van de stad, aan het plezier om er te wonen en te werken, aan de gemeenschap. Ze zijn de motor van vernieuwing, verandering en tegelijkertijd een middel om daar mee om te gaan. Elkaar ontmoeten rond kunst en cultuur verhoogt de beleving en het plezier ervan: kunst is immers ook samen delen en samen iets meemaken. De VAK wil kunst en cultuur onderwijs toegankelijk maken voor iedereen.

In het seizoen 2019/2020 volgden circa 3.500 cursisten (variërend in leeftijd van 3 tot 90 jaar) ruim 15.000 lesuren. 

Financiële informatie

Samengevoegde balans per 31 december 2021

Samengevoegde staat van baten en lasten 2021

Samengevoegde balans per 31 december 2020
Samengevoegde staat van baten en lasten 2017-2020

Je maakt het mee bij De VAK!

De VAK is een coöperatie met ongeveer 100 leden. Daarin lijkt De VAK op een vereniging, alleen de leden zijn kleine zelfstandige ondernemers. De leden beslissen wie nieuw lid en docent van De VAK kan worden. De docenten van De VAK geven samen meer dan 200 verschillende cursussen en lessen, samen 16000 lesuren. Dat is vergelijkbaar met een 16-klassige basisschool. 

Wat zijn onze media voorwaarden?

De VAK laat regelmatig fotoreportages maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Meer info