VAKatures bestuur Coöperatie De VAK, Centrum voor de Kunsten Delft

De VAK

Coöperatie De VAK heeft als doel het faciliteren van kunstenaar-docenten bij het uitoefenen van kunsteducatie in de ruimste zin van het woord. De coöperatie is officieel gestart op 1 september 2016 en komt voort uit het voormalige (gemeentelijke) kunstencentrum De VAK. De coöperatie heeft een verenigingsstructuur met een ledenvergadering, een bestuur en een directie met eigen staf.

De VAK geeft al meer dan 30 jaar cursussen en lessen in alle kunstdisciplines en organiseert daarnaast ook projecten, voorstellingen, concerten, presentaties en exposities in Delft. De VAK speelt een belangrijke rol in het cultureel maatschappelijke veld in Delft. De VAK ontvangt subsidie van de gemeente Delft. De VAK is uitgegroeid tot een coöperatie met 90 docenten. Het aantal cursisten ligt rond de 3700. De VAK werkt samen met de bibliotheek DOK in OPEN.

Belangrijke uitgangspunten van De VAK zijn dat iedereen zich welkom voelt bij De VAK en dat De VAK Delft verrijkt.

Vacatures bestuur Coöperatie De VAK, Centrum voor de Kunsten Delft

Organisatie en toezicht

Het bestuur van De VAK bestaat uit vrijwilligers en heeft maximaal 7 leden. Het bestuurswerk bij de VAK houdt in dat er minimaal 1 keer per maand wordt vergaderd en bestuursleden hebben daarnaast extra taken. Het bestuurswerk vergt in de praktijk gemiddeld enige uren per week. Bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Het bestuur van De VAK wordt benoemd door, en legt verantwoording af aan, de leden van de coöperatie in de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur is opdrachtgever en toezichthouder van de directeur, aan wie de dagelijkse leiding en belangrijke taken zijn gedelegeerd. De directeur heeft een kleine staf (4-5 medewerkers) en wordt ondersteund door afdelingscoördinatoren.

Specifieke taken bestuur zijn onder meer:

 • Het benoemen van de directie (inclusief werving en selectie).
 • Het houden van toezicht op de directeur, met inachtneming van de ruimte die de directie nodig heeft om beleid en beheer uit te voeren binnen gestelde kaders. Er is een directiestatuut waarin o.a. de afspraken tussen bestuur en directie zijn vastgelegd.
 • Het onderhouden van externe contacten binnen en buiten Delft, in afstemming met directie.
 • Het vaststellen en up-to-date houden van reglementen.
 • Het bewaken van de continuïteit op langere termijn o.a. door borging financieel perspectief en inhoudelijk strategisch beleid (i.s.m. directeur, staf en ALV).
 • Het bewaken van het bestuurlijk model a.d.h.v. Governance Code Cultuur.
 • Het realiseren van goede samenwerking met onze partner DOK (bibliotheek) in OPEN.


Samenstelling bestuur

 Het bestuur is collegiaal en ieder bestuurslid draagt verantwoordelijkheid voor het gehele beleid. Tegelijkertijd wordt er met taakverdelingen/portefeuilles gewerkt. Er zijn externe bestuursleden, die niet verbonden zijn aan De VAK als docent en er zijn interne bestuursleden die ook docent zijn bij De VAK. Bestuursleden hebben affiniteit met kunst/kunsteducatie. Bestuursleden zijn vaak (oud-)cursist of (oud-)leerling bij De VAK.  

Het bestuur kiest zijn eigen rolverdeling. Het bestuur in nieuwe samenstelling verdeelt zelf op basis van wensen/interesses en achtergrond portefeuilles en maakt eigen aanvullende taakverdelingen. Van bestuursleden wordt verder verwacht dat ze bij voorkeur beschikken over:

 • belangstelling voor en betrokkenheid bij (de activiteiten van) De VAK
 • bestuurlijke kwaliteiten
 • de kwaliteit om te werken in een team
 • een maatschappelijke/cultureel/professioneel netwerk

 

De meerderheid van het huidige bestuur is man. In de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en andere achtergrond. Bestuursleden worden benoemd door de ALV voor een termijn van 3 jaar met mogelijkheden tot verlenging.

Het bestuur hecht aan een brede vertegenwoordiging van expertises. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om affiniteit met personeelsbeleid en facilitair management.

Het huidige bestuur willen we aanvullen met 2 tot 3 bestuursleden. Voor de vacatures geldt dat we graag kandidaten zien die beschikken over het volgende profiel:

 • een extern bestuurslid die eventueel beschikbaar is als voorzitter (met nadruk op de bijbehorende interne taken en extern relatiebeheer, binnen Delft);
 • een extern bestuurslid die kennis heeft van technisch-facilitaire zaken die relevant zijn of die beschikt over kennis op het gebied van samenwerking tussen (culturele) organisaties/HR;
 • een intern bestuurslid, een docent bij De VAK, die voldoende tijd kan vrijmaken om een goed aanspreekpunt te zijn (‘op de werkplek”) voor collega-docenten en die tegelijkertijd relevante ontwikkelingen op de werkvloer in het bestuur deelt.

Hoe solliciteren?

De sollicitatie kan tot uiterlijk 20 januari 2023 gericht worden aan Huub ’t Hoen, directeur van De VAK, huubthoen@vak-delft.nl . Voor nadere informatie is Kees Noort, voorzitter bestuur De VAK (voorzitter.vak@gmail.com en 06 5262 4292) en Huub ’t Hoen (06 2859 8879) beschikbaar.