VAKmensen

Bestuur

De Coöperatie De VAK, centrum voor de kunsten Delft, U.A. is een vereniging waarvan alle docenten lid zijn. Het geheel wordt geleid door de directeur samen met een klein team aan medewerkers. Beleidsontwikkeling vindt plaats door het bestuur van de coöperatie in samenspraak met de directie.

In de loop van 2017 is het bestuur a.i. vervangen door een definitief bestuur. Het bestaat sindsdien uit zeven leden:

  Geboren Woonplaats Huidige functie Ervaring bestuurlijk en toezicht
Frans de Jong 1954 Pijnacker Eigen bureau Bankwezen
         
Marc Wielart 1990 Den Haag Docent VAK Muziek Muziek- en cultuureducatie
Kees Noort 1951 Delft Eigen bureau Maatschappelijke zorg en wonen
Mechteld Oosterholt 1976 Delft Gemeente Rotterdam Filmhuis Mooiweerspelen
Peter Laskewitz 1963 Delft Eigen bureau Beleidsonderzoek
Suzan Bos
1966 Nootdorp Eigen bureau Organisatiemanagement


Terugblik de VAK 2018 

De VAK, als coöperatie, legt primair verantwoording over haar reilen en zeilen af aan haar leden. Die leden zijn vertegenwoordigd in de Algemene Leden Vergadering. Zij verantwoordt tevens aan de Gemeente Delft in het kader van subsidieverstrekking. We laten zien dat de VAK voorziet in de behoefte van Delft aan een groot multidisciplinair kunstencentrum met een groot aanbod aan cursussen en lessen in alle kunstdisciplines. Ruim 3500 leerlingen en cursisten, van 1,5 tot 93 jaar, volgden in het cursusjaar 2018-2019 een cursus. Dat is bijna 10 % meer dan vorig jaar. 

Personele organisatie
De organisatorische capaciteit bij de VAK is beperkt. De organisatie is mean en lean en wordt als kwetsbaar ervaren. Directie en staf bestond eind 2018 uit 15 personen: samen 4,57 fte, deels in dienst, deels als ZZP. Dit team zorgde voor de sturing van de organisatie en het praktische werk op de vloer. Er zijn 7 coordinatoren op secties (beeldend, muziek, dans, theater en schrijven) voor een paar uur in de week. De coördinator richt zich op kwaliteitsbewaking en samenhang binnen de eigen sectie. Nieuw in 2018 is een coördinator sponsoring en fondsenwerving. De VAK werkt ook met twee vaste vrijwilligers (samen 0,67 fte) als gastheer en gastvrouw. Zij doen licht administratieve- en beheerstaken en ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Zij draaien volop mee in de organisatie en verzetten veel werk. Het bestuur verricht daar waar nodig ook hand- en spandiensten.

Het Bestuur
Het bestuur bestaat uit 7 personen, waarvan 2 docenten. De overige vijf leden hebben uiteenlopende achtergrond. Vergaderingen van het Bestuur vinden éénmaal per maand plaats. Het Bestuur heeft een belangrijk deel van haar bevoegdheden gedelegeerd aan de (uitvoerend) directeur.

Overleg met gemeente Delft 
De directie en bestuur hebben in 2018 diverse keren overleg gehad met de wethouder en met ambtenaren. Onderwerp van overleg waren de samenwerking binnen OPEN, activiteit in de wijken, de verwachte bevolkingsgroei en –opbouw, positie van de VAK als aanbieder van cursussen, de ontwikkelingen binnen de VAK en de mate waarin de VAK haar ambities kan financieren, daarbij o.a. ondersteund door subsidies van de Gemeente. 

Meerjaren beleidsplan, toekomstschets
De VAK komt in 2016 vanuit een beschermde positie als onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Inmiddels weet de coöperatie dat een meerjarenvisie de basis moet worden voor tal van beslissingen over bijvoorbeeld het verdienmodel, zichtbaarheid, bereikbaarheid, decentrale kunstaanbod, definiëring van doelgroepen, aanbod cursussen, marktanalyse, klanttevredenheid, samenhang onder docenten en huisvesting. In de zomer 2019 wil de VAK haar meerjaren plan in concept publiceren.     

Informatiebijeenkomst voor raadsleden
In de aanloop naar de gemeenteraad verkiezingen, in het voorjaar 2018, heeft de VAK alle fracties uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Doel van de bijeenkomst was om informatie uit te wisselen over de ontwikkeling in de kunst en cultuursector en de positie van de VAK. In die bijeenkomst is veel waardering ontstaan over de ontwikkelingen binnen de VAK.

Crowdfunding
Door veel en duidelijk en positief te communiceren over de verhuizing is het gelukt om onze leerlingen mee te krijgen naar ons nieuwe onderkomen. De positieve stemming over deze kans bleek ook tijdens onze crowdfundingsacties. In totaal werd er in het voorjaar 2018 meer dan € 30.000,= aan crowdfundingsmiddelen opgehaald onder onze klanten. Een resultaat om trots op te zijn, niet alleen vanwege de hoogte van het bedrag, maar vooral ook omdat we ons op die manier gedragen voelden door onze leerlingen (en hun ouders).

Disciplines
In 2018 zien we bij de cursisten geen noemenswaardige veranderingen. Muziek is nog steeds verreweg de grootste discipline, gevolgd door Beeldend. Er zijn kleine verschuivingen. Muziek en Beeldend zijn licht gedaald waar Dans, Schrijven en Theater zijn gegroeid.In alle disciplines heeft de VAK aanbod voor alle leeftijden en blijft zij inzetten op multidisciplinaire cursussen zoals de 5x5 en 4x4, waarbij kinderen les krijgen in alle kunstdisciplines.

We zijn begonnen met cursussen gericht op bewegen en gezondheid. In het cursusseizoen 2019-2020 zal dat onder de noemer “body and mind” aandacht krijgen. In dit pakket zit o.a. bewegen voor ouderen, tai-chi en qi-gong. Deze cursussen hebben een artistiek-inhoudelijk vertrekpunt. 

Presentaties en projecten
Presenteren is een belangrijk aspect bij lessen in kunst. Je danst, schildert, musiceert of schrijft ten slotte ook, om het te laten zien of horen. In 2018 zijn er diverse openbare eindpresentaties te zien en te horen geweest.

Naast al deze kleinere presentaties heeft de VAK ook een aantal grotere voorstellingen en projecten opgepakt. Met al deze projecten wil de VAK een podium bieden aan talent en bijdragen aan een levendig Delft. Bijzonder noemenswaardig is bijvoorbeeld de locatievoorstelling “Lopen in de schaduw van de oorlog” na afloop van dodenherdenking. Verhalen en ervaringen van ouderen vormden de basis voor een theatrale verwerking door kinderen en jongeren van de VAK: hoe is het om als kind, puber te moeten opgroeien in een bezet en onvrij land? De voorstelling werd buiten gespeeld, hetgeen alles nog specialer maakte.

Noemenswaardig is de bijdrage van de VAK aan het project “Wolfgangs Wonderbare Reis”. 700 Delftse schoolkinderen werden in theater de Veste getrakteerd op een concert door het orkest Sinfonia, waarna zij het Vesteplein overstaken naar OPEN, waar ze werden ontvangen door muziekdocenten van de VAK. In 32 probeersessies maakten deze kinderen allemaal kennis met een specifiek instrument.

Abtswoude 
In 2018 zijn we gestart met activiteiten in Abtswoude. In dit voormalige seniorencomplex wonen studenten, ouderen en cliënten van Perspektief. Samen met hen organiseerde de VAK een aantal workshops en concerten, niet alleen voor de bewoners van het pand zelf, maar ook voor geïnteresseerde buurtbewoners. De concerten werden op initiatief van de VAK o.a. verzorgd door de Koninklijke Harmoniekapel Delft en Muziekvereniging Prometheus Delft. Het komende jaar zijn we betrokken bij een regionale pilot waarbij onder andere Abtswoude uit moet groeien tot een zogenaamd “cultuuranker”. We werken hierbij samen met de gemeente Delft, Stichting Delfts Peil en de stichting Canidream.

Club Delft
Met de website ClubDelft probeert de VAK het amateurveld en de amateurvereningingen te faciliteren. De website is klaar, maar wordt nog onvoldoende gevonden door de doelgroepen (i.c. aanbieders van kunst en cultuur en toeschouwers/deelnemers van kunst en cultuur). Voor 2019 staat een verdere ontwikkeling op het programma, waarbij de online omgeving zal worden aangevuld met activiteiten (waaronder een open podium) en masterclasses. Op deze manier proberen we een community te vormen van Delftse amateurkunstenaars. In dat kader kan overigens ook de Meet & Greet genoemd worden die de VAK in november organiseerde tussen het veld en wethouder Vollebregt.

Lunchpauze
Tot slot mogen de lunchpauzeconcerten en Lichtjesavond niet ongenoemd blijven. Inmiddels zijn dit beide “vaste waarden” in het programma van de VAK. In 2018 vonden er 10 lunchpauzeconcerten plaats. Zes daarvan nog op onze oude, vertrouwde stek De Binnenhof. Vier concerten vonden plaats in OPEN. Op datzelfde podium kon tijdens Lichtjesavond genoten worden van de multidisciplinaire voorstelling “Verborgen”, waarin kinderen en jongeren dansten en muziek maakten. De avond werd afgesloten met een bijzonder geslaagde korenavond.

Tevredenheid cursisten en docenten 
Wij vinden het van belang om regelmatig te toetsen hoe de tevredenheid is van docenten/leden en cursisten. In 2018 is het niet gelukt hiervoor een goede methode te vinden. Het zelf organiserend vermogen onder de docenten is het afgelopen jaar gegroeid, maar nog niet voldoende. Meer moet worden ingezet op ondernemingsschap en scholing. Wij zien wel discussies die leven onder de leden. Hier spelen discussies over openingstijden, temperatuur, luchtvochtigheid binnen gebouw OPEN, schoonmaak en parkeerfaciliteiten. Deze discussies komen ook terug in de ALV. Van tevredenheid van cursisten en leerlingen weten we niet zoveel, al merken we wel dat onze periodiek digitale nieuwsbrief positieve reacties oplevert. De VAK kiest voor het bereiken van kinderen die normaal gesproken niet zo makkelijk binnenlopen.  Wij brengen het Jeugd Cultuur Fonds onder de aandacht. In 2018 volgden 63 kinderen lessen bij de VAK met steun van het Jeugd Cultuur Fonds. 

Samenvattend
Het jaar 2018 zal de (korte) geschiedenis van de VAK ingaan als het jaar waarin de verhuizing van de Westvest naar het Vesteplein een prominente plaats innam. Er is veel gevraagd van alle betrokken, zowel cursisten als docenten, om te wennen aan de nieuwe omgeving. Een omgeving die we, anders dan voorheen, delen met DOK. Wij namen initiatieven om samen met DOK van OPEN een plaats te maken, waar iedereen uit Delft en Omstreken, die is geinteresseerd in Kunt, Cultuur en Educatie, welkom is. Dat heeft niet altijd en overal geleid tot optimale tevredenheid. In die zin is het jaar 2019 wederom een uitdaging en wordt ook dan weer het maximale gevraagd van alle betrokkenen om het succes van de VAK verder uit te bouwen.