Algemene bepalingen

Coöperatie De VAK, Centrum voor de kunsten Delft, U.A.


Cursusjaar 2017-2018
Het cursusjaar 2017-2018 start op maandag 28 augustus 2017 en eindigt zaterdag 14 juli 2018. Sommige lessen en cursussen starten één of meerdere weken later. Tijdens de schoolvakanties (regio midden) en op nationale feestdagen wordt er geen les gegeven. Een exact rooster van les-vrije dagen is te vinden op de website van De VAK. 

Cursussen en lessen
Bij De VAK maken we onderscheid tussen cursussen en lessen. Bij cursussen staan de lesdagen en lestijden van te voren vast en zijn als zodanig te vinden op de website van De VAK. Bij lessen maakt de deelnemer over lesdag en lestijd afspraken met de docent. Dit geldt met name voor de muzieklessen. 

Gegarandeerde lessen
Het cursusjaar bestaat uit het volgend aantal gegarandeerde lessen:

  • Jaarcursussen, wekelijkse instrumentale- en zanglessen, ensembles en koren: 36 lessen.
  • Tweewekelijkse instrumentale- en zanglessen: 18 lessen.
  • Andere arrangementen zijn, in overleg tussen de deelnemer en de docent, mogelijk.
  • Cursussen: zie voor aantal lessen onder cursusduur bij de betreffende cursus.


Inschrijving
Inschrijven voor lessen en cursussen bij de Coöperatie De VAK gebeurt door het volledig invullen van het inschrijfformulier op de website www.vak-delft.nl. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene bepalingen. De inschrijving leidt tot een overeenkomst tussen de deelnemer en de docent bij wie ingeschreven wordt en niet tot een overeenkomst tussen de deelnemer en coöperatie De VAK. 
Deelnemers onder de 18 jaar kunnen zich alleen laten inschrijven door een ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.

Na inschrijving
Uiterlijk 10 dagen na inschrijving voor instrumentale lessen en zanglessen wordt met de deelnemer contact opgenomen om een afspraak te maken over lesdag en tijdstip. Bij inschrijving in vakantieperiodes gebeurt dit zo spoedig mogelijk na afloop van die periode. Eventueel verzorgt de docent een proefles. Daarna ontvangt de deelnemer een schriftelijke bevestiging van plaatsing.
Voor cursussen, koren, ensembles, of orkesten geldt een door de docent te bepalen minimum deelnemersaantal. Zodra dit aantal is gehaald, ontvangt de deelnemer een schriftelijke bevestiging dat de betreffende activiteit doorgaat. Een eventuele annulering vanwege te weinig deelnemers, vindt plaats uiterlijk één week voor aanvang van de activiteit.

Wachtlijst
We doen ons best om iedereen die zich inschrijft te plaatsen. Het kan echter voor komen dat er niet (onmiddellijk) plaats is: de cursus kan volgeboekt zijn of uitgesteld worden. Desgewenst plaatsen we een inschrijver op een wachtlijst. 

Les- en deelnemersgeld
Bij inschrijving én plaatsing verplicht de deelnemer zich tot betaling van het lesgeld over de gehele les- of cursusperiode. Wie tussentijds begint, is betalingsplichtig vanaf de persoonlijke startdatum. De deelnemer ontvangt bij de start van de lessen via De VAK één factuur voor het hele cursusjaar. Eventuele kortingen zijn hierin verwerkt. De factuur dient te worden betaald, door bij inschrijving De VAK te machtigen het verschuldigde les- of cursusgeld af te laten schrijven van de rekening van de betalingsplichtige.

Betaling ineens
Bij betaling ineens, zal het lesgeld voor lessen en cursussen die starten in augustus of september worden afgeschreven rond 25 september 2017. Voor lessen en cursussen die later van start gaan, zal het lesgeld worden afgeschreven rond de 25e van de maand dat de cursus start.

Betaling in termijnen
Bij factuurbedragen van € 150,= en hoger, is het mogelijk om in maandtermijnen te betalen: het aantal maanden dat de cursus (nog) duurt tot aan de zomervakantie, met een maximum van 9 termijnen. Hiervoor kan worden gekozen op het inschrijfformulier. De eerste termijn van afschrijving vindt plaats rond 25 oktober, de laatste rond 25 juni.

Annulering inschrijving
Het annuleren van een inschrijving voor een cursus of een les is mogelijk tot twee weken vóór aanvang ervan. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden. Bij annulering minder dan twee weken vóór aanvang van de cursus/les wordt € 50,= administratiekosten in rekening gebracht.

Tussentijd opzeggen
Tussentijds opzeggen van cursussen met een duur van 30 lessen of meer en van wekelijkse en tweewekelijkse instrumentale- en zanglessen is mogelijk na 4 maanden, met een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. Opzeggingen dienen per e-mail te gebeuren op emailadres: info@vak-delft.nl. Je ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging. 
Tussentijds opzeggen van de overige cursussen en lessen is niet mogelijk.

Ziekte docent
Bij ziekte van de docent zal in overleg met de docent de les op een ander tijdstip, evt. aan het eind van het cursusjaar, worden ingehaald. Bij langdurige ziekte probeert de coöperatie een vervangende docent te vinden. Als dat niet lukt heeft de deelnemer recht op restitutie van een evenredig deel van het lesgeld. 

Betalingsachterstand
Bij het ontstaan van betalingsachterstand zal na afloop van de betalingstermijn een herinnering worden gestuurd. Indien na het verzenden van een tweede herinnering betaling van het verschuldigde les- of cursusgeld uitblijft, worden buitengerechtelijke maatregelen ter incasso getroffen. Blijft ook dan de betaling uit, dan wordt de vordering uit handen gegeven voor gerechtelijke invordering. Bij incasso in en buiten rechte zullen de kosten op de betalingsplichtige worden verhaald.
Bij betalingsachterstand kan de deelnemer de toegang tot de lessen worden ontzegd. Zodra het verschuldigde bedrag is voldaan, kan de deelnemer weer aan de lessen deelnemen.

BTW
Cursus- en lesgelden voor cursisten en leerlingen van 21 jaar en ouder, zijn inclusief 21% BTW. Bij ensembles en koren is het deelnemersgeld bij een leeftijd van 21 jaar en ouder, inclusief 6% BTW. Les- en cursusgeld voor leerlingen tot en met 20 jaar is vrijgesteld van BTW. Peildatum voor de leeftijdsbepaling van de deelnemer is de eerste cursus- of lesdag. Het daaraan gekoppelde BTW tarief geldt voor die cursus of les, gedurende de rest van het cursusjaar. 

Delftpaskorting
Bij De VAK krijgt een Delftpashouder éénmalig € 25,- korting op één cursus met een cursusprijs van € 100,- of meer. Bij inschrijving vermeld je het pasnummer op het inschrijfformulier. De VAK controleert het pasnummer van de Delftpas. 

Cultuurregeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
De gemeente Delft heeft een cultuurregeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm. De regeling kent een maximale vergoeding van € 450,- per jaar. Kijk op www.delft.nl/Gemeenteloket/v/Vergoeding_voor_culturele_activiteiten.

Afwezigheid leerling
Bij afwezigheid van de deelnemer bij een les of repetitie, bestaat er geen recht op restitutie van lesgeld. 

Klachten
De deelnemer heeft een overeenkomst met zijn of haar docent. De docent is verantwoordelijk voor de naleving van de aangegane overeenkomst. Bij klachten en/of vragen dient de deelnemer dan ook in eerste instantie contact op te nemen met de betreffende docent. Komen zij er samen niet uit dan kan de deelnemer schriftelijk zijn klacht/vraag neerleggen bij het bestuur van de coöperatie. Dit kan via email: bestuur@vak-delft.nl. Je ontvangt per ommegaande een ontvangstbevestiging van je klacht. Het bestuur behandelt je klacht binnen 2 weken. Lukt dat niet, dan ontvang je tussentijds een schriftelijke melding hiervan. De VAK bundelt en analyseert binnengekomen klachten ten behoeve van de verbetering van haar dienstverlening. 

Aansprakelijkheid, voorschriften en verboden
De coöperatie De VAK, centrum voor de kunsten Delft, U.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing of schade aan eigendommen van de deelnemer. Het meenemen van eigendommen naar de gebouwen van de coöperatie gebeurt geheel voor eigen risico van de deelnemer. Door of namens de coöperatie De VAK, centrum voor de kunsten Delft, U.A.. kan aan personen die zich niet houden aan deze algemene voorwaarden of ontoelaatbaar gedrag of overlast vertonen, de toegang tot de gebouwen van de coöperatie worden ontzegd. Schade, toegebracht aan gebouwen, inventaris of materialen van de coöperatie, zal op de veroorzaker van de schade worden verhaald.

Portretrecht
De VAK laat regelmatig foto’s en video’s maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. Deze kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Je kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord. De VAK zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze Algemene Bepalingen niet voorzien, beslist het bestuur van de Coöperatie De VAK, Centrum voor de kunsten Delft, U.A. 

Delft, mei 2017